Usage Statistics for web

Summary Period: April 2017
Generated 07-May-2017 00:00 MSK
 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 6373
Total Files 6338
Total Pages 6327
Total Visits 382
Total kB Files 56868
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 133
Total Unique URLs 47
Total Unique Referrers 367
Total Unique User Agents 198
. Avg Max
Hits per Hour 265 451
Hits per Day 6373 6373
Files per Day 6338 6338
Pages per Day 6327 6327
Visits per Day 382 382
kB Files per Day 56868 56868
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 6338
Code 404 - Not Found 35

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 6373 100.00% 6338 100.00% 6327 100.00% 382 100.00% 133 100.00% 56868 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 58 58 0.91% 57 57 0.90% 57 57 0.90% 338 338 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 249 249 3.91% 249 249 3.93% 249 249 3.94% 1588 1588 2.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 222 222 3.48% 221 221 3.49% 221 221 3.49% 1287 1287 2.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 233 233 3.66% 229 229 3.61% 227 227 3.59% 1256 1256 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 203 203 3.19% 202 202 3.19% 202 202 3.19% 1170 1170 2.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 302 302 4.74% 302 302 4.76% 302 302 4.77% 1402 1402 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 285 285 4.47% 283 283 4.47% 283 283 4.47% 2490 2490 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 258 258 4.05% 257 257 4.05% 257 257 4.06% 2996 2996 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 303 303 4.75% 302 302 4.76% 302 302 4.77% 2800 2800 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 451 451 7.08% 451 451 7.12% 449 449 7.10% 4015 4015 7.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 405 405 6.35% 401 401 6.33% 402 402 6.35% 3860 3860 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 341 341 5.35% 340 340 5.36% 340 340 5.37% 3221 3221 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 386 386 6.06% 385 385 6.07% 380 380 6.01% 3747 3747 6.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 354 354 5.55% 353 353 5.57% 352 352 5.56% 3498 3498 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 396 396 6.21% 393 393 6.20% 395 395 6.24% 3963 3963 6.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 273 273 4.28% 268 268 4.23% 268 268 4.24% 2798 2798 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 286 286 4.49% 286 286 4.51% 286 286 4.52% 2716 2716 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 296 296 4.64% 294 294 4.64% 294 294 4.65% 2911 2911 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 289 289 4.53% 289 289 4.56% 285 285 4.50% 3234 3234 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 260 260 4.08% 256 256 4.04% 257 257 4.06% 2885 2885 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 254 254 3.99% 252 252 3.98% 251 251 3.97% 1804 1804 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 269 269 4.22% 268 268 4.23% 268 268 4.24% 2890 2890 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 47 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3950 61.98% 1346 2.37% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1530 24.01% 10122 17.80% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/
3 480 7.53% 22265 39.15% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201501.html
4 90 1.41% 4884 8.59% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201506.html
5 80 1.26% 3444 6.06% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201408.html
6 62 0.97% 8449 14.86% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201702.html
7 52 0.82% 2334 4.10% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201701.html
8 36 0.56% 2034 3.58% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201311.html
9 5 0.08% 23 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /history.html
10 3 0.05% 26 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_199912.html
11 3 0.05% 423 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201703.html
12 2 0.03% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /links.html
13 2 0.03% 17 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201411.html
14 2 0.03% 19 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201504.html
15 2 0.03% 274 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201509.html
16 2 0.03% 19 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201609.html
17 2 0.03% 144 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201610.html
18 2 0.03% 277 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201611.html
19 1 0.02% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /excerpts.html
20 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /howtolink.html
21 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc.html
22 1 0.02% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_200003.html
23 1 0.02% 124 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201306.html
24 1 0.02% 139 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201307.html
25 1 0.02% 142 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201308.html
26 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201404.html
27 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201409.html
28 1 0.02% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201505.html
29 1 0.02% 135 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201508.html
30 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201604.html

Top 10 of 47 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 480 7.53% 22265 39.15% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201501.html
2 1530 24.01% 10122 17.80% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/
3 62 0.97% 8449 14.86% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201702.html
4 90 1.41% 4884 8.59% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201506.html
5 80 1.26% 3444 6.06% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201408.html
6 52 0.82% 2334 4.10% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201701.html
7 36 0.56% 2034 3.58% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201311.html
8 3950 61.98% 1346 2.37% 0 0.00% 0 0.00% /
9 3 0.05% 423 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201703.html
10 2 0.03% 277 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /statistics/usage_201611.html

Top 10 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3950 61.98% 142 37.57% /
2 62 0.97% 59 15.61% /statistics/usage_201702.html
3 1530 24.01% 47 12.43% /statistics/
4 90 1.41% 30 7.94% /statistics/usage_201506.html
5 480 7.53% 26 6.88% /statistics/usage_201501.html
6 80 1.26% 20 5.29% /statistics/usage_201408.html
7 36 0.56% 13 3.44% /statistics/usage_201311.html
8 52 0.82% 13 3.44% /statistics/usage_201701.html
9 5 0.08% 3 0.79% /history.html
10 3 0.05% 3 0.79% /statistics/usage_199912.html

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3950 61.98% 131 36.29% /
2 62 0.97% 57 15.79% /statistics/usage_201702.html
3 1530 24.01% 46 12.74% /statistics/
4 90 1.41% 29 8.03% /statistics/usage_201506.html
5 480 7.53% 25 6.93% /statistics/usage_201501.html
6 80 1.26% 19 5.26% /statistics/usage_201408.html
7 52 0.82% 13 3.60% /statistics/usage_201701.html
8 36 0.56% 12 3.32% /statistics/usage_201311.html
9 5 0.08% 4 1.11% /history.html
10 3 0.05% 3 0.83% /statistics/usage_199912.html

Top 30 of 133 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3693 57.95% 3693 58.27% 638 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 162.213.215.220
2 724 11.36% 724 11.42% 1566 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 17 4.45% 195.88.16.114
3 480 7.53% 480 7.57% 22265 39.15% 0 0.00% 0 0.00% 26 6.81% 178.137.166.206
4 450 7.06% 450 7.10% 4749 8.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 159.203.94.32
5 160 2.51% 160 2.52% 6985 12.28% 0 0.00% 0 0.00% 40 10.47% 46.161.9.18
6 142 2.23% 142 2.24% 1723 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 178.159.37.81
7 115 1.80% 115 1.81% 1395 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 176.8.88.160
8 102 1.60% 102 1.61% 26 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.79% 146.185.234.81
9 80 1.26% 80 1.26% 787 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.09% 78.156.253.70
10 52 0.82% 52 0.82% 2334 4.10% 0 0.00% 0 0.00% 13 3.40% 5.39.221.40
11 40 0.63% 40 0.63% 5451 9.59% 0 0.00% 0 0.00% 37 9.69% 46.118.157.125
12 36 0.56% 36 0.57% 2034 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 13 3.40% 195.22.126.193
13 20 0.31% 20 0.32% 2726 4.79% 0 0.00% 0 0.00% 20 5.24% 134.249.141.24
14 20 0.31% 20 0.32% 243 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.31% 46.98.58.160
15 11 0.17% 10 0.16% 28 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 138.197.1.38
16 7 0.11% 5 0.08% 45 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 146.185.165.218
17 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 178.159.39.237
18 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 185.125.219.134
19 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 185.154.13.6
20 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 193.124.131.168
21 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 193.124.190.64
22 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 194.87.238.17
23 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 195.133.145.199
24 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 195.133.147.74
25 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 195.133.147.89
26 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 195.133.48.150
27 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 77.220.213.173
28 5 0.08% 5 0.08% 31 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 166.137.240.87
29 5 0.08% 5 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.31% 178.159.43.212
30 5 0.08% 5 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.31% 188.227.18.37

Top 10 of 133 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 480 7.53% 480 7.57% 22265 39.15% 0 0.00% 0 0.00% 26 6.81% 178.137.166.206
2 160 2.51% 160 2.52% 6985 12.28% 0 0.00% 0 0.00% 40 10.47% 46.161.9.18
3 40 0.63% 40 0.63% 5451 9.59% 0 0.00% 0 0.00% 37 9.69% 46.118.157.125
4 450 7.06% 450 7.10% 4749 8.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 159.203.94.32
5 20 0.31% 20 0.32% 2726 4.79% 0 0.00% 0 0.00% 20 5.24% 134.249.141.24
6 52 0.82% 52 0.82% 2334 4.10% 0 0.00% 0 0.00% 13 3.40% 5.39.221.40
7 36 0.56% 36 0.57% 2034 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 13 3.40% 195.22.126.193
8 142 2.23% 142 2.24% 1723 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 178.159.37.81
9 724 11.36% 724 11.42% 1566 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 17 4.45% 195.88.16.114
10 115 1.80% 115 1.81% 1395 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 176.8.88.160

Top 30 of 367 Total Referrers
# Hits Referrer
1 450 7.06% https://zapravka-kartridjey-kazan.ru
2 195 3.06% http://aquafors.ru/main/design/431-oformlenie-akvariuma.html
3 195 3.06% http://archideas.ru/mebel-v-stile-art-deko.html
4 195 3.06% http://ayauho.com/Kogda-ampulyariya-otkladyvaet-ikru
5 195 3.06% http://forum.oldbazar.kz/showcase/nannakara-anomala.1025/
6 194 3.04% http://inter-tel.ru/4464/
7 180 2.82% http://100smet.ru/kak-lechit-mechenoscev/
8 180 2.82% http://www.myshared.ru/slide/98204/
9 179 2.81% http://ayauho.com/Pochemu-tsihlidy-royut-grunt
10 175 2.75% http://gazholodmash.ru/28005/
11 175 2.75% http://luxome.ru/stil-shale-v-interere-selskaya-estetika/
12 175 2.75% http://www.akvajizn.com/synodontis-angelicus
13 175 2.75% http://www.aquamir-rostov.ru/rybki
14 175 2.75% http://www.fishmall.com.ua/tovary/rybki/tsykhlidy/nannakara-zelenaya-ili-nannakara-anomala-nannacara-anomala-kiev
15 170 2.67% http://best-interior-design.ru/2016/11/02/otdelka-interera-kvartiry-v-skandinavskom-stile/
16 170 2.67% http://dasc-it.ru/10/25/akulij-balu-est-takaya-riba/
17 170 2.67% http://mine-crafting.ru/41792/
18 170 2.67% http://monetti.ru/forum/user21672.html
19 165 2.59% http://yarportal.ru/topic670507.html
20 160 2.51% http://deltasone365.bid
21 155 2.43% http://akvariumistik.blogspot.ru/2016/02/red-parrot-cichlid.html
22 155 2.43% http://aquarium-style.ru/zhivye-gidrobionty/presnovodnye-bespozvonochnye/presnovodnye-chlenistonogie/item/rak-karlikoviy-orang.html
23 150 2.35% http://mamaslab.ru/14281/
24 106 1.66% - (Direct Request)
25 62 0.97% http://www.gunlab.com.ru/statistics/usage_201702.html
26 51 0.80% http://hotflirt.ru
27 44 0.69% http://newporno.xyz/
28 40 0.63% http://avon-skidki-i-podarki.ru
29 40 0.63% http://c2group.ru/
30 40 0.63% http://integra-z.ru

Top 15 of 198 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3693 57.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
2 725 11.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 102 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
4 96 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 94 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
6 86 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 62 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 49 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
9 48 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
10 46 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
11 45 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
12 44 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
13 44 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
14 44 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
15 43 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36

Usage by Location for April 2017

Top 18 of 18 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 4227 66.33% 4215 66.50% 14279 25.11% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 868 13.62% 867 13.68% 2538 4.46% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 648 10.17% 636 10.03% 9011 15.85% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 545 8.55% 545 8.60% 28651 50.38% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
5 36 0.56% 36 0.57% 2034 3.58% 0 0.00% 0 0.00% Poland
6 19 0.30% 19 0.30% 85 0.15% 0 0.00% 0 0.00% China
7 7 0.11% 4 0.06% 188 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 6 0.09% 6 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
9 3 0.05% 1 0.02% 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Italy
10 2 0.03% 2 0.03% 13 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
11 2 0.03% 2 0.03% 17 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Egypt
12 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
13 2 0.03% 1 0.02% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
14 2 0.03% 1 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
15 1 0.02% 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% France
16 1 0.02% 1 0.02% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Iran
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mauritius
18 1 0.02% 1 0.02% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01


Back to "Firearms in Russia" main page

Copyright © 1996 by RENT-A-GURU®